Tốc ký có còn hiệu quả đến ngày nay hay không?

  1. Giáo dục

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

tốc ký

,

tiếng việt

,

giáo dục

,

kỹ năng mềm

Đối với bản thân mình thì hiện tại mình vẫn dùng tốc ký đối với những cuộc họp hay trao đổi nhanh. Mặc dù mình đánh máy nhanh hơn viết.
Lý do chính của việc mình sử dụng tốc ký hơn máy tính là mình có thể vẽ ra mindmap. Tác dụng của việc vừa tốc kỳ vừa vẽ là mình sẽ: Liên kết được các vấn đề và Chia được level các vấn đề.
Trả lời
Đối với bản thân mình thì hiện tại mình vẫn dùng tốc ký đối với những cuộc họp hay trao đổi nhanh. Mặc dù mình đánh máy nhanh hơn viết.
Lý do chính của việc mình sử dụng tốc ký hơn máy tính là mình có thể vẽ ra mindmap. Tác dụng của việc vừa tốc kỳ vừa vẽ là mình sẽ: Liên kết được các vấn đề và Chia được level các vấn đề.