Bạn tư duy nhanh, chậm cho các vấn đề trong cuộc sống như thế nào trong giao tiếp, giải quyết công việc  ?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Tư duy

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

tư duy

Mình là 1 người có tư duy chậm trong cuộc sống. Ví dụ như ra quyết định việc gì đó.

Nhưng khi mà có 1 công việc nào đó mình biết cần phải hoàn thành thì mình lại hoàn thành rất nhanh

Trả lời

Mình là 1 người có tư duy chậm trong cuộc sống. Ví dụ như ra quyết định việc gì đó.

Nhưng khi mà có 1 công việc nào đó mình biết cần phải hoàn thành thì mình lại hoàn thành rất nhanh