Chính sử Trung Quốc viết gì về Việt Nam?

  1. Lịch sử

  2. Sách

Từ khóa: 

lịch sử

,

sách

Chính sử giai đoạn nào? Bộ sử nào hay sử liệu do cơ quan nào của họ biên soạn? Hỏi trung trung thế thì biết thế nào mà trả lời được =_=
Trả lời
Chính sử giai đoạn nào? Bộ sử nào hay sử liệu do cơ quan nào của họ biên soạn? Hỏi trung trung thế thì biết thế nào mà trả lời được =_=