Kinh Thánh có phải sách dành cho tôn giáo?

Từ khóa: Tâm linh , Tôn giáo

Có bạn nhé! Kinh Thánh chủ yếu dành cho tôn giáo. Nhưng nếu những người vô thần, hoặc tôn giáo khác muốn tìm hiểu thì họ vẫn có quyền đọc.

Trả lời

Có bạn nhé! Kinh Thánh chủ yếu dành cho tôn giáo. Nhưng nếu những người vô thần, hoặc tôn giáo khác muốn tìm hiểu thì họ vẫn có quyền đọc.