Thanh xuân nên kết thúc vào lúc nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thanh xuân là một cơn mưa rào, đứa nào ngu, đứa ấy ướt. Có người định nghĩa thanh xuân là quãng thời gian bay nhảy tung tăng. Cũng có người lại định nghĩa thanh xuân là khi còn đủ ý chí, đủ nỗ lực vì ước mơ. Không ai biết thanh xuân của bạn kết thúc lúc nào. Chắc là khi bạn không tìm thấy mục đích gì cho cuộc đời này nữa thì là kết thúc thanh xuân

Trả lời

Thanh xuân là một cơn mưa rào, đứa nào ngu, đứa ấy ướt. Có người định nghĩa thanh xuân là quãng thời gian bay nhảy tung tăng. Cũng có người lại định nghĩa thanh xuân là khi còn đủ ý chí, đủ nỗ lực vì ước mơ. Không ai biết thanh xuân của bạn kết thúc lúc nào. Chắc là khi bạn không tìm thấy mục đích gì cho cuộc đời này nữa thì là kết thúc thanh xuân