Vũ trụ là kết quả của ý thức

Lời Thánh Alphonsus

“Hầu hết người ta sa vào hỏa ngục là do tội dâm dục!”

 Kinh Tân ước/Ma-thi-ơ/Đoạn 19/Câu: 16 & 18

Nầy, có người đến hỏi Ngài rằng: Tôi nên làm việc chi cho được sự sống đời đời? … Chúa Jesu phán rằng: Những điều này: Đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm, đừng làm chứng dối, hãy hiếu thảo với cha mẹ và thương yêu kẻ lân cận mình.

Vận mạng của mỗi người được tạo nên từ nghiệp quả do chính người đó tạo bởi ba phương tiện: tâm ý, lời nói và hành động. Trong đó, tâm ý quan trọng nhất bởi nó chỉ đạo hai phương tiện còn lại. Tâm ý chính là Thượng đế tạo ra số mạng. Nhất cử nhất động chúng sinh đã tạo trong hiện tại và quá khứ vô lượng kiếp không bị mất đi, khi hội đủ nhân duyên liền kết thành nghiệp quả khiến người đã gieo phải nhận lấy, như bóng theo hình, không thể trốn thoát.

Những kẻ làm việc tà vạy mà vẫn được an vui là do hưởng phúc báo của việc thiện trong quá khứ chưa tận, nhân ác vừa gieo chưa đến thời kết quả hoặc có thể do chính cái gọi là “đang hưởng phước” đó mà báo ứng sẽ đến nhanh hơn. Có người hành thiện nhưng cuộc sống khổ cực ngang trái bởi đang trả ác quả đời quá khứ chưa xong, nhân lành đã gieo phải đợi đủ duyên mới thành phúc hóa hoặc cũng có thể sự ngang trái ấy thực chất là thiện duyên, oan gia là Bồ tát nghịch hạnh giúp thành tựu công đức, thiện hạnh nhanh hơn.

Thường các chúng sinh căn tính bậc trung, hạ, khi bị khổ cực bức hại thì hồi đầu hướng thiện; lúc được hưởng phúc báo lại sinh tâm kiêu mạn, phóng dật làm ác, thấy việc dâm dục đã làm chưa hiện quả báo ngay lại tự đắc ngông cuồng càng năng phạm tội; chẳng biết đang tự chặt rễ, đốn gốc cội phúc của mình. Điên đảo hết sức. Băng dày ba xích chẳng do cái lạnh một đêm mà do tích lũy hơi lạnh từng ngày nên đâu thể coi thường việc ác nhỏ nhặt. Dù người hay thần cũng chẳng thể thoát khỏi quả báo, chỉ là kết quả sớm hay muộn mà thôi.

Tà dâm tổn hại đến huệ mạng, chiêu gọi tai ương. Không thể tích phúc hành thiện nếu tà dâm, bởi làm từ thiện với tâm ô nhiễm chẳng khác nào bố thí cho người thức ăn có độc, không thể thành phúc báu được.

Có người cho rằng ý tà dâm không có gì hại, không ai biết được bởi tư tưởng và ý nghĩ vốn vô hình nhưng họ đã nhầm.

Các nhà vật lý học thí nghiệm thấy điện tử electron chuyển đổi thành dạng sóng hay dạng hạt tùy theo theo ý thức của người quan sát nó, chứng tỏ ý thức có thể tác động lên vật chất. Do đó: “Các nhà khoa học bị ép phải tin rằng vũ trụ là kết quả của ý thức, là một khối suy nghĩ lớn chứ không phải là một cỗ máy lớn. Tư duy không còn được cho là yếu tố ngẫu nhiên tác động đến thực tại nữa, mà là thứ tạo ra và điều khiển thực tại.” (R.C. Henry, Vũ trụ của tư duy).

Tiến sĩ Masaru Emoto – Nhà khoa học Nhật Bản chuyên nghiên cứu về tinh thể nước đã phát hiện ra người ta có thể dùng ý nghĩ và âm thanh để thay đổi cấu trúc tinh thể nước bất kể sự ngăn che hay khoảng cách không gian. Những loại âm nhạc thô lỗ, lời chê bai, nguyền rủa hay phát ý niệm xấu hướng vào nước tạo ra những tinh thể có hình thù đáng sợ.

Từ khóa: vũ trụ, Tâm linh

Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, Quốc sư Hiền Thủ, bậc đại chứng ngộ đã Minh tâm kiến tính dạy rằng: “Trong tâm của chúng sinh vừa dấy lên một niệm, niệm ấy liền trọn khắp hư không pháp giới”. Một niệm dấy lên liền có 3 thứ trọn khắp:
-Nội dung của niệm được thông tin trọn khắp pháp giới;
-Xuất sanh vô tận;
-Chứa đựng cả không lẫn có;
Điều này giống như việc tung thông tin lên Internet, ngay lập tức nó lan truyền, được copy nhân rộng ra khắp, chẳng thể nào xóa nổi. Dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, tại bất kỳ thời điểm nào cũng đều có thể xem được nội dung. Mạng internet ví cho Pháp giới, lưu giữ mọi thông tin của tất cả chúng sinh.

Trả lời

Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, Quốc sư Hiền Thủ, bậc đại chứng ngộ đã Minh tâm kiến tính dạy rằng: “Trong tâm của chúng sinh vừa dấy lên một niệm, niệm ấy liền trọn khắp hư không pháp giới”. Một niệm dấy lên liền có 3 thứ trọn khắp:
-Nội dung của niệm được thông tin trọn khắp pháp giới;
-Xuất sanh vô tận;
-Chứa đựng cả không lẫn có;
Điều này giống như việc tung thông tin lên Internet, ngay lập tức nó lan truyền, được copy nhân rộng ra khắp, chẳng thể nào xóa nổi. Dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, tại bất kỳ thời điểm nào cũng đều có thể xem được nội dung. Mạng internet ví cho Pháp giới, lưu giữ mọi thông tin của tất cả chúng sinh.