Bạn đánh giá sự chuyên nghiệp của một người ở năng lực hay thái độ hơn?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Theo mình thì mình đánh sự chuyên nghiệp ở thái độ, thái độ sẽ quyết định sự thành công của bạn.
Trả lời
Theo mình thì mình đánh sự chuyên nghiệp ở thái độ, thái độ sẽ quyết định sự thành công của bạn.