Tại sao Nguyễn Ánh nhường ngôi cho Minh Mạng?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Có mấy lý do:
1. Hoàng tử Đởm là cọn thứ 4 nhận mẹ nuôi là Tống hoàng hậu, trong bối cảnh các hoàng tử lớn hơn đều đã mất nên ông ấy xứng đáng được lên ngôi

2. Hoàng tử Đởm trong giai đoạn Vua bắc tiến đã ở lại giữ Gia Định thể hiện được tài năng và sự nghiêm cẩn của mình lại thấm nhuần Khồng giáo và các phong tục đất nước  nên được đánh giá cao hơn và được nhiều trọng thần ủng hộ 

3. Ngoài Minh Mệnh ra, ứng viên nặng ký cho việc kế ngôi là hoàng thái tôn con Hoàng tử Cảnh nhưng Gia Long ngại rằng việc quá gần gũi giữa Hoàng tử Cảnh cũng như gia đình ông với các giáo sĩ, người Phương Tây sẽ đẩy đất nước vào con đường nguy hiểm, nên ông Trao ngôi cho Minh Mệnh như là 1 cách để thể hiện rằng đã đết lúc phải cắt đứt chút mối liên hệ nguy hại đó 

Trả lời

Có mấy lý do:
1. Hoàng tử Đởm là cọn thứ 4 nhận mẹ nuôi là Tống hoàng hậu, trong bối cảnh các hoàng tử lớn hơn đều đã mất nên ông ấy xứng đáng được lên ngôi

2. Hoàng tử Đởm trong giai đoạn Vua bắc tiến đã ở lại giữ Gia Định thể hiện được tài năng và sự nghiêm cẩn của mình lại thấm nhuần Khồng giáo và các phong tục đất nước  nên được đánh giá cao hơn và được nhiều trọng thần ủng hộ 

3. Ngoài Minh Mệnh ra, ứng viên nặng ký cho việc kế ngôi là hoàng thái tôn con Hoàng tử Cảnh nhưng Gia Long ngại rằng việc quá gần gũi giữa Hoàng tử Cảnh cũng như gia đình ông với các giáo sĩ, người Phương Tây sẽ đẩy đất nước vào con đường nguy hiểm, nên ông Trao ngôi cho Minh Mệnh như là 1 cách để thể hiện rằng đã đết lúc phải cắt đứt chút mối liên hệ nguy hại đó 

Vì Minh Mạng là người được lựa chọn để nối ngôi