ÚC có phải quốc gia độc lập không?

  1. Lịch sử

Theo mình tìm hiểu thì xưa Úc là thuộc địa của Anh. Sau này cũng không thấy sách vở nhắc gì đến việc đấu tranh giành độc lập của Úc. Hôm nọ đọc được ở đâu đó là nữ hoàng Anh cũng là nữ hoàng của Úc . vậy nó có đọc lập không ?

Từ khóa: 

quốc gia

,

lịch sử

Úc là một quốc gia quân chủ lập hiến, là một liên bang phân chia quyền lực. Quốc gia này chính phủ theo thể chế đại nghị, Nữ vương Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia với tư cách Nữ vương Úc- một vai trò tách biệt so với địa vị là quân chủ của các quốc gia khác trong Vương quốc Khối thịnh vượng chung bạn nhé

Trả lời

Úc là một quốc gia quân chủ lập hiến, là một liên bang phân chia quyền lực. Quốc gia này chính phủ theo thể chế đại nghị, Nữ vương Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia với tư cách Nữ vương Úc- một vai trò tách biệt so với địa vị là quân chủ của các quốc gia khác trong Vương quốc Khối thịnh vượng chung bạn nhé